• italiano
  Back

Giuseppe Stopani - obverse

Giuseppe Stopani - obverse